2 زمین‌لرزه هجدک کرمان را لرزاند

2 زمین‌لرزه هجدک کرمان را لرزاند
صبح امروز دو زمین‌لرزه 4.2 و 3.8 ریشتری هجدک کرمان را لرزاند.

2 زمین‌لرزه هجدک کرمان را لرزاند

صبح امروز دو زمین‌لرزه 4.2 و 3.8 ریشتری هجدک کرمان را لرزاند.
2 زمین‌لرزه هجدک کرمان را لرزاند

View more posts from this author