182 پروژه جهاد کشاورزی در کردستان افتتاح می‌شود

182 پروژه جهاد کشاورزی در کردستان افتتاح می‌شود
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت: در هفته جهاد کشاورزی امسال، 182 پروژه با اعتبار 28 میلیارد تومان افتتاح می‌شود.

182 پروژه جهاد کشاورزی در کردستان افتتاح می‌شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت: در هفته جهاد کشاورزی امسال، 182 پروژه با اعتبار 28 میلیارد تومان افتتاح می‌شود.
182 پروژه جهاد کشاورزی در کردستان افتتاح می‌شود

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

View more posts from this author