180 هکتار از باغات مرکبات دابودشت در خطر یخ‌زدگی است

180 هکتار از باغات مرکبات دابودشت در خطر یخ‌زدگی است
بخشدار دابودشت مازندران گفت: 180 هکتار از باغات مرکبات این بخش در خطر یخ‌زدگی هستند.

180 هکتار از باغات مرکبات دابودشت در خطر یخ‌زدگی است

بخشدار دابودشت مازندران گفت: 180 هکتار از باغات مرکبات این بخش در خطر یخ‌زدگی هستند.
180 هکتار از باغات مرکبات دابودشت در خطر یخ‌زدگی است

View more posts from this author