1714 واحد مسکن مهر آماده افتتاح/ 2209 واحد از خانه‌های مهر همدان متقاضی ندارد

1714 واحد مسکن مهر آماده افتتاح/ 2209 واحد از خانه‌های مهر همدان متقاضی ندارد
مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان گفت: یک‌هزار و 714 واحد مسکن مهر در استان همدان آماده افتتاح است.

1714 واحد مسکن مهر آماده افتتاح/ 2209 واحد از خانه‌های مهر همدان متقاضی ندارد

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان گفت: یک‌هزار و 714 واحد مسکن مهر در استان همدان آماده افتتاح است.
1714 واحد مسکن مهر آماده افتتاح/ 2209 واحد از خانه‌های مهر همدان متقاضی ندارد

View more posts from this author