16 تن موادمخدر در خراسان رضوی کشف شد

16 تن موادمخدر در خراسان رضوی کشف شد
فرمانده انتظامی خراسان رضوی از کشف 16 تن مواد مخدر طی 7 ماه اخیر در این استان خبر داد و گفت: کشف این میزان موادمخدر نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10 درصد افزایش داشته است.

16 تن موادمخدر در خراسان رضوی کشف شد

فرمانده انتظامی خراسان رضوی از کشف 16 تن مواد مخدر طی 7 ماه اخیر در این استان خبر داد و گفت: کشف این میزان موادمخدر نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10 درصد افزایش داشته است.
16 تن موادمخدر در خراسان رضوی کشف شد

View more posts from this author