157 طرح کشاورزی در کردستان اجرایی می‌شود

157 طرح کشاورزی در کردستان اجرایی می‌شود
مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی کردستان از اجرای 157 طرح کشاورزی با اعتبار 65 هزار و 317 میلیون ریال در هفته جهاد کشاورزی در استان خبر داد.

157 طرح کشاورزی در کردستان اجرایی می‌شود

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی کردستان از اجرای 157 طرح کشاورزی با اعتبار 65 هزار و 317 میلیون ریال در هفته جهاد کشاورزی در استان خبر داد.
157 طرح کشاورزی در کردستان اجرایی می‌شود

View more posts from this author