15 سال دیگر باید وزارت تنهایی تشکیل دهیم/ چرا آمریکا از چند موشک‌ بالستیک ما می‌ترسد؟

15 سال دیگر باید وزارت تنهایی تشکیل دهیم/ چرا آمریکا از چند موشک‌ بالستیک ما می‌ترسد؟
یک کارشناس مسائل استراتژیک با بیان اینکه در پنج ماه گذشته در انگلستان وزارتی به نام “وزارت تنهایی” شکل گرفته است، گفت: اگر وضعیت ازدواج در کشور به همین شکل باشد تا 15 سال آینده ما هم باید وزارت تنهایی تشکیل دهیم.

15 سال دیگر باید وزارت تنهایی تشکیل دهیم/ چرا آمریکا از چند موشک‌ بالستیک ما می‌ترسد؟

یک کارشناس مسائل استراتژیک با بیان اینکه در پنج ماه گذشته در انگلستان وزارتی به نام “وزارت تنهایی” شکل گرفته است، گفت: اگر وضعیت ازدواج در کشور به همین شکل باشد تا 15 سال آینده ما هم باید وزارت تنهایی تشکیل دهیم.
15 سال دیگر باید وزارت تنهایی تشکیل دهیم/ چرا آمریکا از چند موشک‌ بالستیک ما می‌ترسد؟

View more posts from this author