15 آبان آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات کنفرانس قانون و واقعیت‌های اجتماعی

15 آبان آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات کنفرانس قانون و واقعیت‌های اجتماعی
دبیر علمی کنفرانس بین‌المللی فقه، قانون و واقعیت‌های اجتماعی گفت: متقاضیان شرکت در کنفرانس بین‌المللی فقه، قانون و واقعیت‌های اجتماعی تا 15 آبان امسال برای ارسال چکیده مقالات مهلت دارند.

15 آبان آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات کنفرانس قانون و واقعیت‌های اجتماعی

دبیر علمی کنفرانس بین‌المللی فقه، قانون و واقعیت‌های اجتماعی گفت: متقاضیان شرکت در کنفرانس بین‌المللی فقه، قانون و واقعیت‌های اجتماعی تا 15 آبان امسال برای ارسال چکیده مقالات مهلت دارند.
15 آبان آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات کنفرانس قانون و واقعیت‌های اجتماعی

View more posts from this author