13 فعال حوزه کتاب و کتابخوانی همدان برتر کشوری شدند

13 فعال حوزه کتاب و کتابخوانی همدان برتر کشوری شدند
مدیرکل‌ کتابخانه‌های عمومی استان همدان گفت: همزمان با روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، 13 فعال حوزه کتاب و کتابخوانی همدان توسط نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به عنوان برتر معرفی شدند.

13 فعال حوزه کتاب و کتابخوانی همدان برتر کشوری شدند

مدیرکل‌ کتابخانه‌های عمومی استان همدان گفت: همزمان با روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، 13 فعال حوزه کتاب و کتابخوانی همدان توسط نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به عنوان برتر معرفی شدند.
13 فعال حوزه کتاب و کتابخوانی همدان برتر کشوری شدند

View more posts from this author