128 هزار اصفهانی در سال گذشته خون اهدا کردند/ استمرار اهدای خون 55 درصد اهداکنندگان

128 هزار اصفهانی در سال گذشته خون اهدا کردند/ استمرار اهدای خون 55 درصد اهداکنندگان
مدیرکل سازمان انتقال خون استان اصفهان گفت: در سال گذشته 128 هزار نفر اهدا کننده خون داشته‌ایم که از این تعداد 55 درصد آن‌ها به‌ صورت مستمر اهدا کننده خون هستند.

128 هزار اصفهانی در سال گذشته خون اهدا کردند/ استمرار اهدای خون 55 درصد اهداکنندگان

مدیرکل سازمان انتقال خون استان اصفهان گفت: در سال گذشته 128 هزار نفر اهدا کننده خون داشته‌ایم که از این تعداد 55 درصد آن‌ها به‌ صورت مستمر اهدا کننده خون هستند.
128 هزار اصفهانی در سال گذشته خون اهدا کردند/ استمرار اهدای خون 55 درصد اهداکنندگان

تلگرام

View more posts from this author