100 هزار زائر غیر مجاز بازگردانده شدند/ افزایش موج بازگشت زائران اربعین به کشور

100 هزار زائر غیر مجاز بازگردانده شدند/ افزایش موج بازگشت زائران اربعین به کشور
فرمانده انتظامی استان ایلام با اشاره به شدت گرفتن موج بازگشت زائران اربعین به داخل کشور گفت: از ابتدای شروع ماموریت اربعین تاکنون بیش از 100 هزار زائر غیر مجاز به شهرهایشان بازگردانده شدند.

100 هزار زائر غیر مجاز بازگردانده شدند/ افزایش موج بازگشت زائران اربعین به کشور

فرمانده انتظامی استان ایلام با اشاره به شدت گرفتن موج بازگشت زائران اربعین به داخل کشور گفت: از ابتدای شروع ماموریت اربعین تاکنون بیش از 100 هزار زائر غیر مجاز به شهرهایشان بازگردانده شدند.
100 هزار زائر غیر مجاز بازگردانده شدند/ افزایش موج بازگشت زائران اربعین به کشور

View more posts from this author