10 هزار روستای جدید گازدار می‌شوند/ ضرورت سرعت و اراده ملی برای استحکام‌سازی بافت شهری و روستایی

10 هزار روستای جدید گازدار می‌شوند/ ضرورت سرعت و اراده ملی برای استحکام‌سازی بافت شهری و روستایی
معاون اول رئیس جمهور گفت: در شروع دولت یازدهم تنها 4 هزار روستا امکان استفاده از گاز را داشتند، اما در 4 سال اخیر این امکان برای 10 هزار روستای جدید مهیا شده است و در همین دولت باید تکمیل شود.

10 هزار روستای جدید گازدار می‌شوند/ ضرورت سرعت و اراده ملی برای استحکام‌سازی بافت شهری و روستایی

معاون اول رئیس جمهور گفت: در شروع دولت یازدهم تنها 4 هزار روستا امکان استفاده از گاز را داشتند، اما در 4 سال اخیر این امکان برای 10 هزار روستای جدید مهیا شده است و در همین دولت باید تکمیل شود.
10 هزار روستای جدید گازدار می‌شوند/ ضرورت سرعت و اراده ملی برای استحکام‌سازی بافت شهری و روستایی

View more posts from this author