1.5 میلیون جوان ایرانی آموزش‌های پیش از ازدواج را فرا می‌گیرند

1.5 میلیون جوان ایرانی آموزش‌های پیش از ازدواج را فرا می‌گیرند
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان گفت: 750 هزار زوج برابر با 1/5 میلیون جوان آماده ازدواج برای نخستین‌بار امسال زیرپوشش آموزش‌های رایگان پیش از ازدواج قرار می‌گیرند.

1.5 میلیون جوان ایرانی آموزش‌های پیش از ازدواج را فرا می‌گیرند

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان گفت: 750 هزار زوج برابر با 1/5 میلیون جوان آماده ازدواج برای نخستین‌بار امسال زیرپوشش آموزش‌های رایگان پیش از ازدواج قرار می‌گیرند.
1.5 میلیون جوان ایرانی آموزش‌های پیش از ازدواج را فرا می‌گیرند

روزنامه قانون

View more posts from this author