حتی پس از شهادت از “مجید” مشورت می‌گرفتم

حتی پس از شهادت از “مجید” مشورت می‌گرفتم
پدر شهید مدافع حرم مجید قربان‌خانی گفت: رابطه ما در خانواده همچون دوستانی صمیمی بود و من همیشه در انجام امور حتی پس از شهادت ایشان از “مجید” مشورت می‌گرفتم.

حتی پس از شهادت از “مجید” مشورت می‌گرفتم

پدر شهید مدافع حرم مجید قربان‌خانی گفت: رابطه ما در خانواده همچون دوستانی صمیمی بود و من همیشه در انجام امور حتی پس از شهادت ایشان از “مجید” مشورت می‌گرفتم.
حتی پس از شهادت از “مجید” مشورت می‌گرفتم

View more posts from this author