۹۲ درصد دانه‌های روغنی کشور، وارداتی است

۹۲ درصد دانه‌های روغنی کشور، وارداتی است
مسؤول سازمان بسیج مهندسین کشاورزی استان زنجان گفت: در حدود ۹۲ درصد دانه‌های روغنی مورد نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شود.

۹۲ درصد دانه‌های روغنی کشور، وارداتی است

مسؤول سازمان بسیج مهندسین کشاورزی استان زنجان گفت: در حدود ۹۲ درصد دانه‌های روغنی مورد نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شود.
۹۲ درصد دانه‌های روغنی کشور، وارداتی است

روزنامه قانون

View more posts from this author