۷ هزار میلیارد تومان بودجه برای حل فقر مطلق در کمیسیون تلفیق تصویب شد

۷ هزار میلیارد تومان بودجه برای حل فقر مطلق در کمیسیون تلفیق تصویب شد
نایب رئیس دوم کمیسیون تلفیق بودجه گفت: 7 هزار میلیارد تومان برای حل فقر مطلق در این کمیسیون تلفیق برای قانون بودجه سال آینده تصویب شد.

۷ هزار میلیارد تومان بودجه برای حل فقر مطلق در کمیسیون تلفیق تصویب شد

نایب رئیس دوم کمیسیون تلفیق بودجه گفت: 7 هزار میلیارد تومان برای حل فقر مطلق در این کمیسیون تلفیق برای قانون بودجه سال آینده تصویب شد.
۷ هزار میلیارد تومان بودجه برای حل فقر مطلق در کمیسیون تلفیق تصویب شد

View more posts from this author