یک هزار و 250 پروژه در بخش گردشگری کشور تا پایان دولت دوازدهم به پایان می‌رسد

یک هزار و 250 پروژه در بخش گردشگری کشور تا پایان دولت دوازدهم به پایان می‌رسد
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گفت: یک هزار و 250 پروژه در بخش گردشگری کشور تا پایان دولت دوازدهم به پایان می‌رسد.

یک هزار و 250 پروژه در بخش گردشگری کشور تا پایان دولت دوازدهم به پایان می‌رسد

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گفت: یک هزار و 250 پروژه در بخش گردشگری کشور تا پایان دولت دوازدهم به پایان می‌رسد.
یک هزار و 250 پروژه در بخش گردشگری کشور تا پایان دولت دوازدهم به پایان می‌رسد

View more posts from this author