یک سال حبس؛ مجازات مرگ مزارع گلستان/ وقتی مسؤولان فریاد سوختن خاک را نمی‌شنوند

یک سال حبس؛ مجازات مرگ مزارع گلستان/ وقتی مسؤولان فریاد سوختن خاک را نمی‌شنوند
رئیس کل دادگستری، گلستان آتش زدن بقایای گیاهی را جرم اعلام می‌کند می‌گوید، قانون‌گذار برای این اقدام مجازات در نظر گرفته و پیگرد قانونی در انتظار کسانی است که بقایای گیاهی را آتش می‌زنند.

یک سال حبس؛ مجازات مرگ مزارع گلستان/ وقتی مسؤولان فریاد سوختن خاک را نمی‌شنوند

رئیس کل دادگستری، گلستان آتش زدن بقایای گیاهی را جرم اعلام می‌کند می‌گوید، قانون‌گذار برای این اقدام مجازات در نظر گرفته و پیگرد قانونی در انتظار کسانی است که بقایای گیاهی را آتش می‌زنند.
یک سال حبس؛ مجازات مرگ مزارع گلستان/ وقتی مسؤولان فریاد سوختن خاک را نمی‌شنوند

View more posts from this author