یک‌میلیون و 600 هزار زائر از مرزهای سه گانه وارد کشور شدند

یک‌میلیون و 600 هزار زائر از مرزهای سه گانه وارد کشور شدند
وزیر کشور گفت: یک‌میلیون و 600 هزار زائر از مرزهای سه گانه وارد کشور شدند.

یک‌میلیون و 600 هزار زائر از مرزهای سه گانه وارد کشور شدند

وزیر کشور گفت: یک‌میلیون و 600 هزار زائر از مرزهای سه گانه وارد کشور شدند.
یک‌میلیون و 600 هزار زائر از مرزهای سه گانه وارد کشور شدند

View more posts from this author