یکطرفه شدن مسیر مهران – ایلام در زمان اوج بازگشت زائران اربعین/ یک نفر هم بدون ویزا از کشور خارج نشد

یکطرفه شدن مسیر مهران – ایلام در زمان اوج بازگشت زائران اربعین/ یک نفر هم بدون ویزا از کشور خارج نشد
فرمانده انتظامی استان ایلام گفت: در زمان اوج بازگشت زائران اربعین به کشور مسیر مهران به سمت ایلام یک‌طرفه خواهد شد.

یکطرفه شدن مسیر مهران – ایلام در زمان اوج بازگشت زائران اربعین/ یک نفر هم بدون ویزا از کشور خارج نشد

فرمانده انتظامی استان ایلام گفت: در زمان اوج بازگشت زائران اربعین به کشور مسیر مهران به سمت ایلام یک‌طرفه خواهد شد.
یکطرفه شدن مسیر مهران – ایلام در زمان اوج بازگشت زائران اربعین/ یک نفر هم بدون ویزا از کشور خارج نشد

View more posts from this author