یکدلی اصلی ضروری در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان است

یکدلی اصلی ضروری در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان است
امام‌ جمعه یزد با اشاره به ناتوانی دشمنان در ضربه زدن به انقلاب اسلامی، گفت: همه باید در برابر استکبار جهانی و آمریکا یکدل باشند، چراکه این مهم برای خنثی کردن توطئه‌های آنها اصلی ضروری است.

یکدلی اصلی ضروری در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان است

امام‌ جمعه یزد با اشاره به ناتوانی دشمنان در ضربه زدن به انقلاب اسلامی، گفت: همه باید در برابر استکبار جهانی و آمریکا یکدل باشند، چراکه این مهم برای خنثی کردن توطئه‌های آنها اصلی ضروری است.
یکدلی اصلی ضروری در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان است

View more posts from this author