یازدهمین دوره مسابقات فوتسال کارمندان دولت برگزار شد

یازدهمین دوره مسابقات فوتسال کارمندان دولت برگزار شد
یازدهمین دوره مسابقات فوتسال کارمندان دولت و نخستین دوره بازی‌های بخش خصوصی با انجام چند دیدار در سالن فجر بندرعباس دنبال شد.

یازدهمین دوره مسابقات فوتسال کارمندان دولت برگزار شد

یازدهمین دوره مسابقات فوتسال کارمندان دولت و نخستین دوره بازی‌های بخش خصوصی با انجام چند دیدار در سالن فجر بندرعباس دنبال شد.
یازدهمین دوره مسابقات فوتسال کارمندان دولت برگزار شد

مرکز فیلم

View more posts from this author