یادروزی فراتر از شیراز/ داشته‌هایی که باید معرفی شوند

یادروزی فراتر از شیراز/ داشته‌هایی که باید معرفی شوند
روز شیراز فرصتی است تا جاذبه‌ها بهتر و بیشتر محل حضور مردم باشند و میراث ناملموس که همان آداب و فرهنگ‌های بومی است به شکل موثری معرفی شود.

یادروزی فراتر از شیراز/ داشته‌هایی که باید معرفی شوند

روز شیراز فرصتی است تا جاذبه‌ها بهتر و بیشتر محل حضور مردم باشند و میراث ناملموس که همان آداب و فرهنگ‌های بومی است به شکل موثری معرفی شود.
یادروزی فراتر از شیراز/ داشته‌هایی که باید معرفی شوند

View more posts from this author