یاحقی نیم قرن از عمر خود را در راه پژوهش برای شاهنامه فردوسی صرف کرده است

یاحقی نیم قرن از عمر خود را در راه پژوهش برای شاهنامه فردوسی صرف کرده است
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: یاحقی نیم قرن از عمر خود را در راه پژوهش برای شاهنامه فردوسی صرف کرده است.

یاحقی نیم قرن از عمر خود را در راه پژوهش برای شاهنامه فردوسی صرف کرده است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: یاحقی نیم قرن از عمر خود را در راه پژوهش برای شاهنامه فردوسی صرف کرده است.
یاحقی نیم قرن از عمر خود را در راه پژوهش برای شاهنامه فردوسی صرف کرده است

View more posts from this author