یاحقی نیم قرن از عمر خود را در راه پژوهش برای شاهنامه فردوسی صرف کرده است/ یاحقی با رانت استاد نشد

یاحقی نیم قرن از عمر خود را در راه پژوهش برای شاهنامه فردوسی صرف کرده است/ یاحقی با رانت استاد نشد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: یاحقی نیم قرن از عمر خود را در راه پژوهش برای شاهنامه فردوسی صرف کرده است.

یاحقی نیم قرن از عمر خود را در راه پژوهش برای شاهنامه فردوسی صرف کرده است/ یاحقی با رانت استاد نشد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: یاحقی نیم قرن از عمر خود را در راه پژوهش برای شاهنامه فردوسی صرف کرده است.
یاحقی نیم قرن از عمر خود را در راه پژوهش برای شاهنامه فردوسی صرف کرده است/ یاحقی با رانت استاد نشد

View more posts from this author