گیلان در جایگاه دوم کشور در باسوادی اولیای دانش‌آموزان است

گیلان در جایگاه دوم کشور در باسوادی اولیای دانش‌آموزان است
معاون سوادآموزی استان گیلان از کسب رتبه دوم کشوری این استان در باسوادی اولیای دانش‌آموزان خبر داد.

گیلان در جایگاه دوم کشور در باسوادی اولیای دانش‌آموزان است

معاون سوادآموزی استان گیلان از کسب رتبه دوم کشوری این استان در باسوادی اولیای دانش‌آموزان خبر داد.
گیلان در جایگاه دوم کشور در باسوادی اولیای دانش‌آموزان است

View more posts from this author