گیتی‌پسند با مقاومت رو‌به‌رو شد/ نماینده اصفهان چشم‌انتظار لغزش مدعیان

گیتی‌پسند با مقاومت رو‌به‌رو شد/ نماینده اصفهان چشم‌انتظار لغزش مدعیان
از هفته پانزدهم لیگ برتر فوتسال گیتی‌پسند اصفهان در البز به مصاف مقاومت می‌رود.

گیتی‌پسند با مقاومت رو‌به‌رو شد/ نماینده اصفهان چشم‌انتظار لغزش مدعیان

از هفته پانزدهم لیگ برتر فوتسال گیتی‌پسند اصفهان در البز به مصاف مقاومت می‌رود.
گیتی‌پسند با مقاومت رو‌به‌رو شد/ نماینده اصفهان چشم‌انتظار لغزش مدعیان

View more posts from this author