گوریه امروز 10 بار لرزید/ آماده‌باش اعضای ستاد بحران شوشتر

گوریه امروز 10 بار لرزید/ آماده‌باش اعضای ستاد بحران شوشتر
شهر گوریه از بامداد یکشنبه تاکنون 10 بار لرزیده است و بنا بر اعلام فرماندار شوشتر اعضای ستاد بحران در حالت آماده‌باش هستند.

گوریه امروز 10 بار لرزید/ آماده‌باش اعضای ستاد بحران شوشتر

شهر گوریه از بامداد یکشنبه تاکنون 10 بار لرزیده است و بنا بر اعلام فرماندار شوشتر اعضای ستاد بحران در حالت آماده‌باش هستند.
گوریه امروز 10 بار لرزید/ آماده‌باش اعضای ستاد بحران شوشتر

View more posts from this author