گلستان نیاز به اماکن ورزشی بزرگ‌تر و مجهزتر دارد/ مردم گلستان ورزشدوست و مهمان‌نواز هستند

گلستان نیاز به اماکن ورزشی بزرگ‌تر و مجهزتر دارد/ مردم گلستان ورزشدوست و مهمان‌نواز هستند
معاون فرهنگی، آموزشی و‌ پژوهشی وزیر ورزش و جوانان گفت: استان گلستان نیاز به اماکن ورزشی بزرگ‌تر و مجهزتر دارد.

گلستان نیاز به اماکن ورزشی بزرگ‌تر و مجهزتر دارد/ مردم گلستان ورزشدوست و مهمان‌نواز هستند

معاون فرهنگی، آموزشی و‌ پژوهشی وزیر ورزش و جوانان گفت: استان گلستان نیاز به اماکن ورزشی بزرگ‌تر و مجهزتر دارد.
گلستان نیاز به اماکن ورزشی بزرگ‌تر و مجهزتر دارد/ مردم گلستان ورزشدوست و مهمان‌نواز هستند

View more posts from this author