گلستان حتی یک پروژه گردشگری خوب ندارد/ اجرای پروژه‌های گردشگری برای گلستان حیاتی است/ رتبه 14 صنعت و معدن در جذب منابع

گلستان حتی یک پروژه گردشگری خوب ندارد/ اجرای پروژه‌های گردشگری برای گلستان حیاتی است/ رتبه 14 صنعت و معدن در جذب منابع
استاندار گلستان با تاکید بر اینکه باید بدانیم چرا پروژه‌های گردشگری در استان اجرا نمی‌شود از فقدان حتی یک پروژه گردشگری خوب برای این استان ابراز گله‌مندی کرد.

گلستان حتی یک پروژه گردشگری خوب ندارد/ اجرای پروژه‌های گردشگری برای گلستان حیاتی است/ رتبه 14 صنعت و معدن در جذب منابع

استاندار گلستان با تاکید بر اینکه باید بدانیم چرا پروژه‌های گردشگری در استان اجرا نمی‌شود از فقدان حتی یک پروژه گردشگری خوب برای این استان ابراز گله‌مندی کرد.
گلستان حتی یک پروژه گردشگری خوب ندارد/ اجرای پروژه‌های گردشگری برای گلستان حیاتی است/ رتبه 14 صنعت و معدن در جذب منابع

View more posts from this author