گلایه مهرعلیزاده از عدم حضور مدیران کل در جلسه ستاد جوانان

گلایه مهرعلیزاده از عدم حضور مدیران کل در جلسه ستاد جوانان
استاندار اصفهان ضمن گلایه از مدیران کلی که در جلسه امروز ستاد ساماندهی امور جوانان حضور نداشتند، افرادی که به نمایندگی از آن‌ها به جلسه آمده بودند را از جلسه بیرون کرد.

گلایه مهرعلیزاده از عدم حضور مدیران کل در جلسه ستاد جوانان

استاندار اصفهان ضمن گلایه از مدیران کلی که در جلسه امروز ستاد ساماندهی امور جوانان حضور نداشتند، افرادی که به نمایندگی از آن‌ها به جلسه آمده بودند را از جلسه بیرون کرد.
گلایه مهرعلیزاده از عدم حضور مدیران کل در جلسه ستاد جوانان

View more posts from this author