گلایه فرهنگیان از بی‌مهری مسئولان

گلایه فرهنگیان از بی‌مهری مسئولان
معلمانی که پس از سال‌ها چراغ هدایت فرا روی انسان هستند اکنون با حقوقی اندک و شرایط دشوار اقتصادی هنوز خنده مهربانی بر چهره‌شان نقش دارد.

گلایه فرهنگیان از بی‌مهری مسئولان

معلمانی که پس از سال‌ها چراغ هدایت فرا روی انسان هستند اکنون با حقوقی اندک و شرایط دشوار اقتصادی هنوز خنده مهربانی بر چهره‌شان نقش دارد.
گلایه فرهنگیان از بی‌مهری مسئولان

View more posts from this author