گلایه فرماندار نور از عدم استفاده از ظرفیت‌های تولیدی در بخش «بلده»

گلایه فرماندار نور از عدم استفاده از ظرفیت‌های تولیدی در بخش «بلده»
فرماندار نور از عدم استفاده از ظرفیت اقتصادی و تولیدی در بخش کمتر توسعه‌یافته بلده گلایه کرد و گفت: با توجه به ظرفیت موجود به تولیدکنندگان این بخش کمک نشده است.

گلایه فرماندار نور از عدم استفاده از ظرفیت‌های تولیدی در بخش «بلده»

فرماندار نور از عدم استفاده از ظرفیت اقتصادی و تولیدی در بخش کمتر توسعه‌یافته بلده گلایه کرد و گفت: با توجه به ظرفیت موجود به تولیدکنندگان این بخش کمک نشده است.
گلایه فرماندار نور از عدم استفاده از ظرفیت‌های تولیدی در بخش «بلده»

میهن دانلود

View more posts from this author