گشایش موزه گالری آب در آب‌انبار تاریخی وکیل شیراز

گشایش موزه گالری آب در آب‌انبار تاریخی وکیل شیراز
مدیرعامل انجمن هنرهای تجسمی و سنتی استان فارس از گشایش موزه گالری آب در آب‌انبار تاریخی وکیل شیراز خبر داد.

گشایش موزه گالری آب در آب‌انبار تاریخی وکیل شیراز

مدیرعامل انجمن هنرهای تجسمی و سنتی استان فارس از گشایش موزه گالری آب در آب‌انبار تاریخی وکیل شیراز خبر داد.
گشایش موزه گالری آب در آب‌انبار تاریخی وکیل شیراز

مرکز فیلم

View more posts from this author