گسترش فضای مجازی باعث بی‌توجهی مردم به کتاب توجه شده است

گسترش فضای مجازی باعث بی‌توجهی مردم به کتاب توجه شده است
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: کمرنگ بودن توجه مردم به کتاب و کتاب‌خوانی ناشی از نقش و تاثیر شبکه‌های اجتماعی در جامعه است.

گسترش فضای مجازی باعث بی‌توجهی مردم به کتاب توجه شده است

دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: کمرنگ بودن توجه مردم به کتاب و کتاب‌خوانی ناشی از نقش و تاثیر شبکه‌های اجتماعی در جامعه است.
گسترش فضای مجازی باعث بی‌توجهی مردم به کتاب توجه شده است

View more posts from this author