گسترش بی‌رویه آموزش عالی در کشور/ دانشگاه‌ها خود تبدیل به مشکل نشوند

گسترش بی‌رویه آموزش عالی در کشور/ دانشگاه‌ها خود تبدیل به مشکل نشوند
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: گسترش بی‌رویه آموزش عالی در کشور سبب شده دانشگاه‌ها نتوانند استادانی در تراز آموزش عالی وارد سیستم کنند.

گسترش بی‌رویه آموزش عالی در کشور/ دانشگاه‌ها خود تبدیل به مشکل نشوند

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: گسترش بی‌رویه آموزش عالی در کشور سبب شده دانشگاه‌ها نتوانند استادانی در تراز آموزش عالی وارد سیستم کنند.
گسترش بی‌رویه آموزش عالی در کشور/ دانشگاه‌ها خود تبدیل به مشکل نشوند

View more posts from this author