گسترش اسلام با انفاق اموال حضرت خدیجه‌(س) تقویت شد

گسترش اسلام با انفاق اموال حضرت خدیجه‌(س) تقویت شد
امام‌ جمعه مهدی‌شهر با بیان اینکه حضرت خدیجه کبری‌(س) اموال خود را در راه اسلام انفاق کرد، گفت: گسترش اسلام با انفاق اموال این حضرت تقویت شد.

گسترش اسلام با انفاق اموال حضرت خدیجه‌(س) تقویت شد

امام‌ جمعه مهدی‌شهر با بیان اینکه حضرت خدیجه کبری‌(س) اموال خود را در راه اسلام انفاق کرد، گفت: گسترش اسلام با انفاق اموال این حضرت تقویت شد.
گسترش اسلام با انفاق اموال حضرت خدیجه‌(س) تقویت شد

فانتزی

View more posts from this author