گره‌گشایی از مشکلات مردم بهترین وسیله تقرب مسؤولان به پروردگار است

گره‌گشایی از مشکلات مردم بهترین وسیله تقرب مسؤولان به پروردگار است
تولیت آستان قدس رضوی گفت: مسؤولان بدانند که ارائه خدمت و گره‌گشایی از مشکلات مردم بهترین وسیله تقرب آنان به خداوند است.

گره‌گشایی از مشکلات مردم بهترین وسیله تقرب مسؤولان به پروردگار است

تولیت آستان قدس رضوی گفت: مسؤولان بدانند که ارائه خدمت و گره‌گشایی از مشکلات مردم بهترین وسیله تقرب آنان به خداوند است.
گره‌گشایی از مشکلات مردم بهترین وسیله تقرب مسؤولان به پروردگار است

View more posts from this author