گرمخانه زنجان در آستانه بهره‌برداری است

گرمخانه زنجان در آستانه بهره‌برداری است
معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار زنجان گفت: گرمخانه احداث شده در زنجان بعد از تجهیز به بهره‌برداری می‌رسد.

گرمخانه زنجان در آستانه بهره‌برداری است

معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار زنجان گفت: گرمخانه احداث شده در زنجان بعد از تجهیز به بهره‌برداری می‌رسد.
گرمخانه زنجان در آستانه بهره‌برداری است

View more posts from this author