گرد و خاک غلیظ پروازهای فرودگاه آبادان را لغو کرد

گرد و خاک غلیظ پروازهای فرودگاه آبادان را لغو کرد
گرد و خاک غلیظ در شهرهای خرمشهر و آبادان باعث لغو چند پرواز فرودگاه آبادان شد.

گرد و خاک غلیظ پروازهای فرودگاه آبادان را لغو کرد

گرد و خاک غلیظ در شهرهای خرمشهر و آبادان باعث لغو چند پرواز فرودگاه آبادان شد.
گرد و خاک غلیظ پروازهای فرودگاه آبادان را لغو کرد

موزیک سرا

View more posts from this author