گردش مدیران فرهنگی به‌ویژه در سینما ضعیف است/ مدیران غیرحرفه‌ای برای مستندسازان مشکل‌ساز شده‌اند

گردش مدیران فرهنگی به‌ویژه در سینما ضعیف است/ مدیران غیرحرفه‌ای برای مستندسازان مشکل‌ساز شده‌اند
مستندساز مطرح کشور گفت: گردش مدیران فرهنگی به‌ویژه در سینما ضعیف است و مدیران غیرحرفه‌ای برای مستندسازان مشکل‌ساز شده‌اند.

گردش مدیران فرهنگی به‌ویژه در سینما ضعیف است/ مدیران غیرحرفه‌ای برای مستندسازان مشکل‌ساز شده‌اند

مستندساز مطرح کشور گفت: گردش مدیران فرهنگی به‌ویژه در سینما ضعیف است و مدیران غیرحرفه‌ای برای مستندسازان مشکل‌ساز شده‌اند.
گردش مدیران فرهنگی به‌ویژه در سینما ضعیف است/ مدیران غیرحرفه‌ای برای مستندسازان مشکل‌ساز شده‌اند

View more posts from this author