گردشگری پایدار در شهرهای ساحلی کشور نیازمند مدیریت یکپارچه است/ سرمایه‌ عظیم سواحل کشور نیازمند اداره دقیق و کارآمد هستند

گردشگری پایدار در شهرهای ساحلی کشور نیازمند مدیریت یکپارچه است/ سرمایه‌ عظیم سواحل کشور نیازمند اداره دقیق و کارآمد هستند
استاد دانشگاه تهران گفت: گردشگری پایدار در شهرهای ساحلی کشور به گونه‌ای که اکوسیستم را به مخاطره نیاندازد نیازمند تدبیر، دوراندیشی، مشارکت و مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی است.

گردشگری پایدار در شهرهای ساحلی کشور نیازمند مدیریت یکپارچه است/ سرمایه‌ عظیم سواحل کشور نیازمند اداره دقیق و کارآمد هستند

استاد دانشگاه تهران گفت: گردشگری پایدار در شهرهای ساحلی کشور به گونه‌ای که اکوسیستم را به مخاطره نیاندازد نیازمند تدبیر، دوراندیشی، مشارکت و مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی است.
گردشگری پایدار در شهرهای ساحلی کشور نیازمند مدیریت یکپارچه است/ سرمایه‌ عظیم سواحل کشور نیازمند اداره دقیق و کارآمد هستند

View more posts from this author