گرایش اسف‌بار قشر جوان و نوجوان به مصرف قلیان/ پارک‎های شهر بروجرد از دود قلیان پاک می‎شوند

گرایش اسف‌بار قشر جوان و نوجوان به مصرف قلیان/ پارک‎های شهر بروجرد از دود قلیان پاک می‎شوند
مشاهده تصاویری از مصرف قلیان توسط برخی پسران و حتی دختران جوان در اماکن عمومی نظیر پارک‎های بروجرد واقعیتی اسف‎بار است که اگر مهار نشود، دامان خیلی‎ها را می‎گیرد.

گرایش اسف‌بار قشر جوان و نوجوان به مصرف قلیان/ پارک‎های شهر بروجرد از دود قلیان پاک می‎شوند

مشاهده تصاویری از مصرف قلیان توسط برخی پسران و حتی دختران جوان در اماکن عمومی نظیر پارک‎های بروجرد واقعیتی اسف‎بار است که اگر مهار نشود، دامان خیلی‎ها را می‎گیرد.
گرایش اسف‌بار قشر جوان و نوجوان به مصرف قلیان/ پارک‎های شهر بروجرد از دود قلیان پاک می‎شوند

خرم خبر

View more posts from this author