گذری بر زندگی گردآورنده کتاب «گلستان حاتمی»/ حکایت عالمی که تواضعش زبانزد خاص و عام بود

گذری بر زندگی گردآورنده کتاب «گلستان حاتمی»/ حکایت عالمی که تواضعش زبانزد خاص و عام بود
آیت‌الله لنکرانی تواضعش، زبانزد خاص و عام بود و ذوق ادبی و طبع شعری قابل تحسینی داشت که از جمله آثار ایشان می‌توان به جمع‌آوری اشعار عربی و فارسی در کتاب «گلستان حاتمی»، اشاره کرد.

گذری بر زندگی گردآورنده کتاب «گلستان حاتمی»/ حکایت عالمی که تواضعش زبانزد خاص و عام بود

آیت‌الله لنکرانی تواضعش، زبانزد خاص و عام بود و ذوق ادبی و طبع شعری قابل تحسینی داشت که از جمله آثار ایشان می‌توان به جمع‌آوری اشعار عربی و فارسی در کتاب «گلستان حاتمی»، اشاره کرد.
گذری بر زندگی گردآورنده کتاب «گلستان حاتمی»/ حکایت عالمی که تواضعش زبانزد خاص و عام بود

دانلود سرا

View more posts from this author