گام مستحکم جهادگران استان تهران در حوزه اقتصاد مقاومتی / معرفی و تشریح فعالیت‌ها گروه جهادی سفیران عشق شهرستان پیشوا

گام مستحکم جهادگران استان تهران در حوزه اقتصاد مقاومتی / معرفی و تشریح فعالیت‌ها گروه جهادی سفیران عشق شهرستان پیشوا
جهادگران استان تهران با تدوین برنامه‌های مدون گام‌های مستحکمی در حوزه اقتصاد مقاومتی برداشته‌اند.

گام مستحکم جهادگران استان تهران در حوزه اقتصاد مقاومتی / معرفی و تشریح فعالیت‌ها گروه جهادی سفیران عشق شهرستان پیشوا

جهادگران استان تهران با تدوین برنامه‌های مدون گام‌های مستحکمی در حوزه اقتصاد مقاومتی برداشته‌اند.
گام مستحکم جهادگران استان تهران در حوزه اقتصاد مقاومتی / معرفی و تشریح فعالیت‌ها گروه جهادی سفیران عشق شهرستان پیشوا

ganool review

View more posts from this author