گاردریل‌ها در محور ارتباطی قم برداشته شد/ محور در حال تخلیه است

گاردریل‌ها در محور ارتباطی قم برداشته شد/ محور در حال تخلیه است
گاردریل‌ها در محور ارتباطی قم از دقایقی پیش برداشته شده و محور در حال تخلیه است.

گاردریل‌ها در محور ارتباطی قم برداشته شد/ محور در حال تخلیه است

گاردریل‌ها در محور ارتباطی قم از دقایقی پیش برداشته شده و محور در حال تخلیه است.
گاردریل‌ها در محور ارتباطی قم برداشته شد/ محور در حال تخلیه است

View more posts from this author