کیلان و آبسرد قابلیت پذیرش دهکده‌های ورزشی را دارند

کیلان و آبسرد قابلیت پذیرش دهکده‌های ورزشی را دارند
نماینده مردم دماوند و فیروزکوه با بیان اینکه سهم ورزشی فیروزکوه باید مد نظر قرار گیرد، گفت: کیلان و آبسرد می‌توانند پذیرش کننده دهکده‌های ورزشی باشند.

کیلان و آبسرد قابلیت پذیرش دهکده‌های ورزشی را دارند

نماینده مردم دماوند و فیروزکوه با بیان اینکه سهم ورزشی فیروزکوه باید مد نظر قرار گیرد، گفت: کیلان و آبسرد می‌توانند پذیرش کننده دهکده‌های ورزشی باشند.
کیلان و آبسرد قابلیت پذیرش دهکده‌های ورزشی را دارند

View more posts from this author