کیفیت وضعیت هوای اراک همچنان در شرایط ناسالم قرار دارد

کیفیت وضعیت هوای اراک همچنان در شرایط ناسالم قرار دارد
شاخص کیفیت وضعیت هوای اراک همچنان برای چهارمین روز متوالی در شرایط ناسالم قرار دارد.

کیفیت وضعیت هوای اراک همچنان در شرایط ناسالم قرار دارد

شاخص کیفیت وضعیت هوای اراک همچنان برای چهارمین روز متوالی در شرایط ناسالم قرار دارد.
کیفیت وضعیت هوای اراک همچنان در شرایط ناسالم قرار دارد

مرکز فیلم

View more posts from this author