کیفیت آب‌های سطحی بهارستان بررسی می‌شود

کیفیت آب‌های سطحی بهارستان بررسی می‌شود
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهارستان از نمونه‌برداری آب‌های سطحی این شهرستان به‌منظور بررسی کیفیت شیمیایی آن‌ها خبر داد.

کیفیت آب‌های سطحی بهارستان بررسی می‌شود

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهارستان از نمونه‌برداری آب‌های سطحی این شهرستان به‌منظور بررسی کیفیت شیمیایی آن‌ها خبر داد.
کیفیت آب‌های سطحی بهارستان بررسی می‌شود

View more posts from this author