کوهنورد کردستانی به قله کازبک گرجستان صعود کرد

کوهنورد کردستانی به قله کازبک گرجستان صعود کرد
آران پیرظهیری کوهنورد کردستانی در یک صعود ملی در کشور گرجستان موفق شد در قالب تیم ملی امید قله کازبک این کشور را فتح کند.

کوهنورد کردستانی به قله کازبک گرجستان صعود کرد

آران پیرظهیری کوهنورد کردستانی در یک صعود ملی در کشور گرجستان موفق شد در قالب تیم ملی امید قله کازبک این کشور را فتح کند.
کوهنورد کردستانی به قله کازبک گرجستان صعود کرد

اسکای نیوز

View more posts from this author